Toto je náš tím

Toto je náš tím

Prof. Ing. František Duchoň, PhD. pôsobí ako profesor v odbore Kybernetika na Fakulte elektrotechniky a informatiky v Bratislave. V súčasnosti je zástupcom riaditeľa, predsedom Národného centra robotiky a riaditeľom DIH Science City. Prof. Ing. František Duchoň, PhD. je autorom troch vysokoškolských učebníc, jednej monografie, 15 článkov kategórie Current Contents a vyše 200 publikácií o robotike a príbuzných odboroch. V súčasnosti má na svoje publikácie vyše 600 referencií. Bol alebo je súčasťou 21 výskumných úloh, z toho 12 krát v pozícii zodpovedného riešiteľa. Pod jeho vedením bolo obhájených 36 bakalárskych, 43 diplomových a 2 dizertačné práce. Je garantom predmetov Riadenie mobilných robotov, Výrobné systémy a Technické prostriedky riadenia v študijnom programe Robotika a kybernetika. V súčasnosti je členom pracovnej skupiny Informačno-komunikačné technológie (Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky – RIS 3SK) na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rokoch 2018 a 2019 bol hodnotiteľom európskych projektov v štruktúre H2020.